Persoonlijk advies
Installatie door Coolblue'ers
2 jaar installatiegarantie

1.Definities

a) Coolblue: Coolblue B.V., gevestigd aan Weena 664, 3012 CN te Rotterdam, KvK 24330087;

b) Klant: de consument die een Overeenkomst afsluit met Coolblue;

c) Overeenkomst: de afspraken tussen Coolblue en de Klant (waaronder bevestiging van Coolblue) met betrekking tot het abonnement op de Tool en verwante diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

d) Tool: de inzichttool van Coolblue waarin de klant o.a. real time inzicht krijgt in zijn verbruik en verbruikskosten, waarvoor de Klant een abonnement afsluit onder de Overeenkomst;

e) Gebruik: gebruik van de Tool in overeenstemming met de Overeenkomst;

f) Maandbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement, die eens per jaar wordt betaald, zoals omschreven in de Overeenkomst;

g) Abonnement: de dienst waarbij de Tool aan de Klant ter beschikking wordt gesteld voor Gebruik, eventueel aangevuld met aanvullende diensten, zoals vastgelegd in de Overeenkomst;

h) Website: de website https://laadpalen.coolblue.nl/

i) Vergoeding: de kosten genoemd in de Overeenkomst die onder bepaalde omstandigheden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden in rekening worden gebracht bij de Klant.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en verbintenissen tussen Coolblue en de Klant op grond waarvan Coolblue de Tool en aanvullende diensten aan de Klant ter beschikking stelt op grond van de Overeenkomst, vanaf het ogenblik dat Coolblue hiertoe een aanbod doet dan wel dat de Klant aan Coolblue om een aanbieding vraagt. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en opvolgende Overeenkomsten tussen Coolblue en de Klant.

2.2 Coolblue wijst uitdrukkelijk de toepassing van enige algemene voorwaarden en/of bepalingen van de Klant af.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen de Klant en Coolblue.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Coolblue zijn vrijblijvend en herroepbaar. Als in het aanbod een kennelijke fout of vergissing staat kan de Klant daaraan geen rechten ontlenen.

3.2 Via de Website kan de Klant een Overeenkomst afsluiten. De Klant dient daarvoor alle verzochte informatie volledig en correct aan te leveren en kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan alle gestelde voorwaarden.

3.3 Coolblue kan de kredietwaardigheid van de Klant toetsen en op basis daarvan extra voorwaarden stellen of weigeren om met de Klant een Overeenkomst af te sluiten.

3.4 Coolblue heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, te ontbinden of op te zeggen naar eigen inzicht, zonder dat Coolblue enige vergoeding is verschuldigd en zonder opgave van een specifieke reden; Coolblue kan deze rechten altijd uitoefenen in de gevallen waarin de Klant onvolledige of incorrecte informatie heeft verstrekt of wanneer Coolblue twijfelt over de kredietwaardigheid van de Klant.

3.5 Het sluiten van een Overeenkomst is niet mogelijk indien de Klant:

  1. onvoldoende kredietwaardig is;
  2. jonger is dan 18 jaar;
  3. niet (langer) voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst;
  4. geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat tenzij de bewindvoerder schriftelijk akkoord gaat.

3.6 De Klant stemt ermee in dat Coolblue de Tool op elk moment door een soortgelijk product mag vervangen.

3.7 De Klant kan de Overeenkomst met Coolblue binnen de bedenktermijn van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4. Betaling en eenmalige kosten

4.1 De Klant is het Maandbedrag verschuldigd op het moment dat de Klant het Abonnement bij Coolblue afsluit. De Klant betaalt het Maandbedrag zoals vermeld op de Website en in de Overeenkomst telkens eens per jaar voor aanvang van de Overeenkomst of voorafgaand aan een nieuw contractjaar, via automatische incasso waarvoor de Klant aan Coolblue toestemming heeft gegeven. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief bijkomende kosten die op de Website en/of in de Overeenkomst staan vermeld.

4.2 Coolblue heeft eveneens het recht om het Maandbedrag eenzijdig te wijzigen; in dat geval mag de Klant de Overeenkomst opzeggen.

4.3 Het Maandbedrag omvat de vergoeding voor het Abonnement, zoals omschreven in de Overeenkomst.

4.4 Indien betaling van het Maandbedrag niet kan plaatsvinden via automatische incasso is de Klant van rechtswege in verzuim en schiet de Klant tekort in de verplichtingen naar Coolblue. Coolblue zal de Klant dan verzoeken om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien betaling na deze termijn uitblijft is de Klant de wettelijke rente voor consumententransacties aan Coolblue verschuldigd over het openstaande opeisbare bedrag.

4.5 Indien binnen 14 dagen na het in artikel 4.3 genoemde betalingsverzoek het Maandbedrag, inclusief alle bijkomende kosten, niet door de Klant zijn voldaan, kan Coolblue de vordering uit handen geven. In dat geval dient de Klant tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. Bij de buitengerechtelijke incassokosten houdt Coolblue zich aan de volgende richtlijnen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

4.6 Bij niet-tijdige betaling heeft Coolblue het recht om de Tool op afstand uit te zetten of te blokkeren.

4.7 De Klant is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen uit welke hoofde dan ook.

5. Gebruik van de Tool

5.1 Coolblue informeert de Klant per wanneer de Tool beschikbaar zal zijn. Hiervoor verkrijgt de Klant een gebruikerslicentie die niet exclusief en niet overdraagbaar is.

5.2 Door het afsluiten van de Overeenkomst verkrijgt de Klant geen verdere rechten dan hiervoor (in 5.1) beschreven. Het is de Klant expliciet niet toegestaan aanpassingen aan de Tool aan te brengen, (gebruiks)rechten over te dragen en (delen van) de Tool te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken.

5.3 De Tool mag niet zo gebruikt worden dat de werking van de Tool op enige wijze verstoort wordt.

5.4 De Klant dient de Tool te gebruiken overeenkomstig de instructies van Coolblue en de gebruiksaanwijzing van de Tool. De Klant stelt de Tool niet ter beschikking aan derden. De Klant is volledig aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden.

5.5 De Klant zal zijn persoonlijke inloggegevens zorgvuldig bewaren en niet aan derden ter beschikking stellen.

6. Ondersteuning, reparatie, onderhoud en update van de Tool

6.1 Coolblue zal zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat de Tool beschikbaar is, maar kan niet garanderen dat de Klant te allen tijde ononderbroken toegang zal hebben tot de Tool en dat alle functies altijd volledig beschikbaar en functioneel zijn.

6.2 De Klant kan via laadpalen@coolblue.nl of 010-7421535 contact opnemen met Coolblue om fouten of problemen met de Tool te melden.

6.3 Coolblue zal alles wat in redelijkheid van haar gevraagd kan worden doen, om de Tool te (laten) herstellen. Dit uiteraard binnen een redelijke termijn. Wel heeft Coolblue het recht op tijdelijk beperkingen in de werking van de Tool of workarounds toe te passen als dat nodig is. Ook mag Coolblue reparaties uitstellen tot een Update voor de Tool beschikbaar is geworden.

6.4 Coolblue heeft het recht om toegang tot de Tool tijdelijk op te schorten vanwege gepland en ongepland onderhoud.

6.5 Updates van de Tool kunnen tijdens en buiten gepland onderhoud worden uitgevoerd. De Klant heeft altijd alleen toegang tot de laatste versie van de Tool. Coolblue houdt zich het recht voor bestaande functies of functionaliteiten van de Tool te verwijderen. Indien zo’n wijziging van functionaliteiten van wezenlijke invloed is op het Abonnement, zal Coolblue de Klant daarover van tevoren informeren. Tenzij dit voor Coolblue onmogelijk zou zijn.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Coolblue is beperkt tot de in artikel 6 omschreven verplichtingen. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook, waaronder de vergoeding van gevolgschade, is voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.

7.2 Naast hetgeen is bepaald in artikel 7.1, is Coolblue alleen aansprakelijk voor directe schade van de Klant. Daaronder wordt verstaan de persoons- of zaakschade die de Klant heeft geleden als direct gevolg van de gebeurtenis die schade heeft veroorzaakt. De aansprakelijkheid van Coolblue per jaar is nooit hoger dan maximaal het bedrag dat gelijkstaat aan de hoogte van het Maandbedrag van de 12 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt.

7.3 Coolblue is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overige bedrijfs- of economische schade en /of andere indirecte schade.

7.4 Artikel 7.2 is niet van toepassing wanneer schade van de Klant het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Coolblue.

7.5 De Klant vrijwaart Coolblue voor enige aanspraak van derden in verband met schade die het gevolg is van onjuist Gebruik van de Tool of het anderszins in strijd met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden handelen door de Klant.

8.Looptijd en beëindiging

8.1 Partijen komen in de Overeenkomst de minimale looptijd overeen tijdens welke de Overeenkomst niet kan worden opgezegd, tenzij de mogelijkheid om alsnog binnen deze periode te beëindigen voortvloeit uit dit artikel. Na afloop van deze minimale looptijd wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

8.2 Na de minimale looptijd kan iedere partij de Overeenkomst opzeggen per e-mail met een opzegtermijn van één maand.

8.3 Coolblue heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder verplichting om kosten of schade van de Klant te vergoeden, indien:

De Klant stelt Coolblue binnen 24 uur op de hoogte indien zich één van de hiervoor genoemde situaties zich voordoet.

8.4 Na verloop van de bedenktermijn van 30 dagen zoals bedoeld in artikel 3.7 heeft Coolblue bij tussentijdse beëindiging gedurende de minimale looptijd het recht om eventuele resterende maandbedragen of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten in rekening te brengen:

9. Overig

9.1 Coolblue kan alle rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst altijd overdragen aan derden.

9.2 De Klant mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Coolblue.

9.3 Coolblue heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Coolblue zal elke materiële wijziging van de algemene voorwaarden ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding aan de Klant meedelen. De Klant heeft vervolgens het recht om de Overeenkomst op te zeggen tot de datum van de inwerkingtreding. Indien de Klant hiervan geen gebruik maakt, wordt de Overeenkomst voortgezet onder de nieuwe algemene voorwaarden.

9.4 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

9.5 Coolblue verwerkt persoonsgegevens die de Klant aan Coolblue verstrekt en gegevens die Coolblue verzamelt voor de uitvoering van de Overeenkomst, het leveren van aanvullende diensten en het vaststellen van vergoedingen. In dit kader kan Coolblue gegevens aan derden ter beschikking stellen. Voor meer informatie en de rechten die de Klant heeft kan de Klant het privacy statement op de Website nalezen (https://www.coolblue.nl/privacy).

9.6 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen vallen onder exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Rotterdam.